Inspektion och rengöring av ventilationskanaler


Eftersom det tidigare inte har funnits någon kvalificerad miljökontroll av systemen, har lagrad smuts gett upphov till en mycket ohälsosam miljö. Smutsiga ventilationskanaler kan skapa ohälsosam miljö och försvårar luftens passage genom kanalerna. Därför kan en rengöring vara en både klok energibesparing och en miljöförbättrande åtgärd.

Vi rengör effektivt ventilationskanaler som är förorenade och som kräver olika rengöringsåtgärder. Utan större ingrepp går vi in i kanalerna och rengör med specialkonstruerade verktyg och maskiner. I de flesta fall kan sanering ske utan att störa pågående verksamhet.

För att kunna besiktiga ventilationskanaler använder vi TV-kamera och fiberoptik. Med denna utrustning kan vi kontrollera ventilationssystemet och i vilken utsträckning som damm, fettpartiklar eller rost har samlats i kanalerna. Vi har även möjlighet att videofilma eller fotografera inne i dessa kanaler.